fbpx

nove logo2

Josef Egyptský – opět můžeme v úvodu prohlásit, že po mnoha zkouškách věrnosti a důvěry se nakonec v životě stává velmi zámožným a mocným mužem. Opět nutno podotknout, aniž by o takovéto postavení svou cílevědomostí usiloval. „Farao svým služebníkům tedy řekl: ‚Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?‘"  

Josefovi pak řekl: ‚Když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem.‘ Farao mu dále řekl: ‚Hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.‘ A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním: ‚Na kolena!‘ Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl: ‚Já jsem farao. Bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celé egyptské zemi.‘“ (Gn 41, 38 – 44) Vskutku Bůh ponížené povyšuje. Opět bychom mohli uvažovat o tomto místě jako o klíčovém okamžiku, bodu zlomu, tentokrát v životě Josefa. Po všech zradách, úskalích, ponížení a věznění se jeho věrnost Hospodinu dostává do nové pozice. Je mu svěřena obrovská zodpovědnost a moc.

holubice

Dalším prvkem, kromě věrnosti Hospodinu a vytrvalosti ve zkouškách, je u Josefa především milosrdenství, které se projevuje v jeho laskavé shovívavosti zejména vůči bratrům. I po Jákobově smrti totiž jeho bratry tíží svědomí ze zrady vůči Josefovi a mají strach, že po otcově skonání se jim Josef pomstí. Se strachem za ním přicházejí. Josef však bez jakékoliv lsti či plánovaných úkladů vůči svým bratrům říká: „Vy jste zamýšleli se mnou zlé, ale Bůh to obrátil v dobré, aby provedl, co je dnes zřejmé: zachoval život četnému lidu. Jen se nebojte! Postarám se o vás i o vaše děti.“ (Gn 50, 20-21) Na tomto místě se ukazuje Josefova obrovská a neochvějná důvěra v Boha a v Jeho vedení. Z této jeho přednosti pak pramení Josefova vytrvalost a trpělivost, s kterou snáší veškeré protivenství a zkoušky, jež na něho v průběhu života mnohokrát doléhaly.

Josef je tichý, trpělivý, pracovitý. Opět ta tichost  v kombinaci s činem. Můžeme u něho hovořit o ostrém kontrastu vzhledem k „bouřlivé povaze“ jeho otce Jákoba. O Josefově zdrženlivosti se píše v „Knize tajemství a moudrosti, I. díl“ (dále jen KTM I.): „ty, kdo ctí Boha svou zdrženlivostí, nepřemůže žádná špatnost svévolníků...“ Lidé v jeho okolí mu svěřují zodpovědnost a on ji s veškerou svědomitostí jako řádný správce přijímá a neselhává. Věrně plní své povinnosti. Josef je příkladem Kristových slov: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké.“ (Lk 16, 10) Míru vážnosti Josefovy věrnosti, zodpovědnosti a svědomitosti vystihuje faraónův výrok: „Jděte k Josefovi a učiňte, cokoli vám řekne.“ (Gn 41, 55)

Josef, stejně jako před ním Abrahám či Jákob, je oblíbencem Hospodina: „Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň...“ (Gn 39, 21) V Písmu je na mnoha místech o Josefově životě výslovně uvedeno, že Hospodin byl s ním, žehnal jeho práci, dopřál zdaru všemu, co činil. Ale nejen to. Sám Jákob viděl v Josefovi Božího vyvoleného. Josefova věrnost v dílech jeho rukou se projevovala také v  duchovním životě Jákobova nejoblíbenějšího syna. Dle tradice tento fakt Josef sám deklaruje slovy: „V zemi, kde jsem žil, jsem viděl závist a smrt, ale nic mne nesvedlo k tomu, abych zbloudil od pravdy Páně.“ (KTM I., str. 272) Josefova neochvějná důvěra v Boží přítomnost a v Hospodinovo vedení je obdivuhodná, uvážíme-li, jakými životními zkouškami a opuštěností musel v průběhu času projít. V KTM I. dále stojí celé „tajemství“ Josefovy osobnosti a jeho postoje, kdy Bůh je vskutku středem jeho života: „Bůh totiž neopouští ty, kdo se ho bojí, ani ve tmě ani v poutech ani v trápení ani v sevření. ... Je přítomen na všech místech a těší různými způsoby dočasně vzdálené, aby přezkoušel úmysly duše. ... Já však jsem pamatoval na slova svého otce Jákoba, uchýlil jsem se do pokoje a modlil se k Pánu. ... Časně zrána jsem si přivstával vzývat Pána a přitom jsem plakával … Já jsem kvůli tomu všemu spal na holé zemi v pytli a modlil se k Bohu, aby mne zachránil... “ Z výše uvedeného vyplývá, že kromě prvku „silné modlitby“ přidává Josef do svého duchovního arsenálu další mocný prostředek, totiž půst: „V oněch sedmi létech jsem se postil, a přesto jsem se zdál Egypťanům takový, jako kdybych měl bohatou stravu.“ (KTM I., str. 273) Na jiném místě uzavírá KTM I. slovy: „Vidíte tak, děti moje, co dokáže trpělivost a modlitba s postem.“

Zajímavé je také to, že na Josefovi jsou v podobenstvích zřetelné mesiánské rysy. Je prodán za dvacet šekelů stříbra, Ježíš je prodán za třicet. Josef je zachráncem Jákobova lidu a farao mu dává jméno: „Safenat Paneach" (v egyptštině Zachránce světa).“ (Gn 41, 45) Ježíš je zachráncem (Spasitelem) všeho lidstva. Tyto znaky poukazují na mimořádnost mužského vzoru, kterým Josef dozajista je.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem